Nippon Model ED6500

  • Số chế tạo                                   : No E60901
  • Năm chế tạo                                : 1999
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 3,0m

– Chiều sâu khoan (max)             : 71m

– Momen khoan                            : 12T.m

– Tổng dài                                     : 63T