TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu của Mindipile là sự BỀN VỮNG. Bền vững  trong sự phát triển công ty, bền vững trong thi công công trình, bền vững trong sự đồng hành phát triển của đối tác và đất nước. Để đạt được sự bền vững đòi hỏi sự kiện toàn và đoàn kết từ cấp lãnh đạo tới những nhân viên, công nhân; đòi hỏi sự không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, khoa học; đòi hỏi sự  an toàn và nghiệp vụ; đòi hỏi sư đầu tư mở rộng về quy mô và máy móc thiết bị.

Chúng tôi luôn từng bước khẳng định vị trí của mình bằng đường lối thi công khoa học, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đáp ứng sự hài lòng và sự tin cậy lâu dài của Quý khách hàng.

MINDIPILE – SỰ BỀN VỮNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH