IHI CCH550

  • Số chế tạo                                   : NoHB5
  • Năm chế tạo                                : 1996
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Tầm với                                        : 3,8 – 38m

– Sức cầu (max)                             : 25T/6

– Vận tốc quay                                : 2v/ph

– Vận tốc nâng                                : 25 – 50m/ph

– Tổng tải                                         : 55T