Hitachi KH150

  • Số chế tạo                                   : 193-0805/EM100-11549
  • Năm chế tạo                                : 1996
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 1,5m

– Chiều sâu khoan (max)             : 60m

– Momen khoan                            : 9T.m

– Tổng tải                                      : 40T