Hitachi KH180-3

  • Số chế tạo                                   : T21395
  • Năm chế tạo                                : 1999
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 1,5m

– Chiều sâu khoan (max)             : 60m

– Momen khoan                            : 9T.m

– Tổng tải                                      : 50T