Nippon Model ED5500 (số 1)

  • Số chế tạo                                   : No E93901
  • Năm chế tạo                                : 1999
  • Nhà chế tạo                                 : Japan
  • Năng lực làm việc

– Đường kính khoan (max)          : 1,5m

– Chiều sâu khoan (max)             : 58m

– Momen khoan                            : 6T.m

– Tổng tải                                      : 57,8T