Bauer GB46

  • Số chế tạo                                   : 100201
  • Năm chế tạo                                : 2010
  • Nhà chế tạo                                 : TQ
  • Năng lực làm việc

– Chiều rộng cạp (max)          : 1,5m

– Chiều sâu cạp (max)             : 75m